styrke, kvalitet og omfang

Kompetanseheving for helsepersonell

Rammeverket er basert på et kvalitetskonsept for brukermedvirkning i beslutninger (17,18). Kriteriene i konseptet følger etiske retningslinjer, lovverk (8, 9) og forskningsgrunnlaget om når og hvordan pasienter skal informeres og involveres i beslutninger (17). Konseptet gir videre føringer for hvordan samtaler struktureres i «Seks steg til samvalg». Et overordnet mål med rammeverket er å anerkjenne pasienter og pårørendes kompetanse til å kunne ta valg også i faglige spørsmål. Referanser. 

             

Dette rammeverket består av:

Moduler: Rammeverket består av ulike opplæringsmoduler skreddersydd for målgruppens behov, kontekst og tidsrammer. Modulene blir evaluert for å sikre effekt, gjennomførbarhet og aksept i praksis. 

Læringsressurser: Rammeverket utvikler kontinuerlig presentasjoner, øvelser, filmer og videoer av reelle konsultasjoner. Ressursene tilpasses målgruppen for å ivareta kvalitet. 

Regionalt nettverk for instruktører: Gjennom læringsnettverket deltar helseforetakenes samvalgs-instruktører i kvalitetsforbedring og implementering av opplæring. Instruktørene blir kvalifisert gjennom et train-the-trainer kurs (instruktørkurs).

Grunnkurs  

Innføringskurs for tverrfaglig helsepersonell i samvalg 

Varighet 2 timer. 

Innhold i kurset: 

 • Hva samvalg er og i hvilke situasjoner det er relevant 
 • Formidling av kunnskapsbasert pasientinformasjon / risikokommunikasjon  
 • Samvalg som metode i brukermedvirkning 
 • Tiltak for å støtte samvalg 
 • Om kommunikasjon og gjensidig forståelse  
 • Samvalgsprosessen 6 steg til samvalg 
 • Interaktive øvelser 

 

Instruktørkurs  

Kurs for tverrfaglig helsepersonell som har i oppgave å undervise helsepersonell i samvalg 

Varighet: 3 dager. Gir sertifisering som samvalgsinstruktør. 

Innhold i kurset: 

 • Hva samvalg er og i hvilke situasjoner det er relevant 
 • Formidling av kunnskapsbasert pasientinformasjon / risikokommunikasjon  
 • Samvalg som metode i brukermedvirkning 
 • Tiltak for å støtte samvalg 
 • Kommunikasjon og gjensidig forståelse  
 • Samvalgsprosessen 6 steg til samvalg 
 • Kvalitetskriterier for samvalg 
 • Ofte stilte spørsmål  
 • Læring hos voksne/helsepersonell 
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere grunnkurs 

 

Kurs i samvalgsveiledning  

Kurs for sykepleiere og annet helsepersonell som har i oppgave å støtte pasienter og pårørende i hele eller deler av samvalgsprosessen, og i bruk av samvalgsverktøy der det er aktuelt.  

Varighet: 6 timer med oppfølging i etterkant. Gir sertifisering som samvalgsveileder 

Innhold i kurset:

 • Hva samvalg er og i hvilke situasjoner det er relevant 
 • Formidling av kunnskapsbasert pasientinformasjon / risikokommunikasjon  
 • Samvalg som metode i brukermedvirkning 
 • Samvalgsverktøy og andre tiltak for å støtte samvalg 
 • Om kommunikasjon og gjensidig forståelse  
 • Samvalgsprosessen 6 steg til samvalg 
 • Tverrfaglig samvalg og rollefordeling 
 • Samvalgsveiledning som metode 
 • Øvelser 
 • Oppfølgingsoppgave inngår i kurset 

Flere kurs er utviklet og pilotert og vil snarlig bli tilgjengelig. 

Vil du vite mer eller er interessert i kurs i samvalg:  

E-post: postmottak@helse-sorost.no  

Simone Kienlintlf: +47 93642406  

Les mer om evalueringen av rammeverket Klar for samvalg under "Forankring og organisering - forskning"

 

 

Det er utviklet en rekke ulike læringsressurser kan skreddersys til ulike målgruppers behov. Blant annet ulike presentasjoner, 6 steg til samvalg lommekort og øvelser. I opplæring  benyttes videoer fra ulike fagområder som viser samvalgsprosessen inkludert reelle kliniske konsultasjoner. 

Ønsker du å se på flere ressurser? 

Podkast som læringsaktivitet  

Podkast om samvalg kan benyttes som en læringsaktivitet for LIS. I denne podcasten får du høre hva samvalg er, hvorfor vi skal gjøre det, hva som er de viktigste barrierene og tilslutt skal du få noen gode råd om hvordan du kan gjennomføre samvalg med dine pasienter. Podkasten er laget av Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med Det medisinske fakultetet, UiO.   

Podkasten finner du her.

E-læringskurs for leger

Kurset viser en pasientkonsultasjon med typiske samvalgsfaglige utfordringer. Underveis gis det veiledning på hvordan dette kan løses, og hvordan man kan gjennomføre en god samvalgsprosess. 

Klikk her for å logge inn på læringsportalen hvor du finner kurset!

Teach-back - en metode for å sikre gjensidig forståelse.

E-læring: 

E-læring utviklet av samvalgssenteret ved UNN. 

E-læring utviklet av Ottawa Hospital Research Institute. 

 

Leger i spesialisering

Læringsmål om samvalg for leger i spesialisering (felles kompetansemoduler): 

 • Kjenne til hvilke typer kunnskap en må innhente og formidle til pasienten, ved behandlingsvalg der pasientens preferanser og personlige avveininger er relevante (Læringsmål 26, LIS 1) 
 • Under veiledning kunne innhente og presentere kunnskap om hva pasienter kan forvente seg av forsvarlige og tilgjengelige behandlinger for hvert behandlingsmål som er viktig for pasienten (Læringsmål 27LIS 1)  
 • Under veiledning kunne bistå pasienter i å veie kunnskap om fordeler og ulemper ved behandling opp mot hverandre og bli enige om behandling (Læringsmål 28, LIS1). 
 • Selvstendig kunne gjennomføre en god beslutningsprosess om behandlingsalternativer sammen med pasienten (Læringsmål 33, LIS 2 og 3) 

Andre relevante læringsmål i samvalgsprosessen: 

 • Kunne involvere pasienter, brukerrepresentanter og fremtidige brukere som aktive parter på det nivået partene selv ønsker i et likeverdig samarbeid for å ivareta brukermedvirkning på individ (Læringsmål 48LIS 1)  
 • Kunne anerkjenne og anvende pasienters erfaringskompetanse på en slik måte at pasienten selv oppfatter seg verdsatt og respektert (Læringsmål 49, LIS 1)  

Les merBeskrivelse av innhold og anbefalte læringsaktiviteter. 

 

Nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene  

Samvalg er omtalt i flere retningslinjer for utdanninger som eksempelvis medisinutdanningen, radiografutdanningen, i fysioterapiutdanningen og i sykepleieutdanningen (Kunnskapsdepartementet, 2019). 

 

Klar for samvalg er et rammeverk for kompetanseheving i samvalg (10,11,12,13). Hensikten er å bidra til implementering av samvalg ved å styrke helsepersonellets kompetanse i å involvere pasienter i beslutninger om egen helse.

Målgruppen blant annet leger, sykepleiere, helsefaglige studenter, utdanningsansvarlige og samvalgsveiledere. Modulene i rammeverket blir kontinuerlig videreutviklet for å bidra til implementering av samvalg – en viktig strategisk innsats for å skape og forbedre kvaliteten av pasientens helsetjeneste.