Vi jobber med samvalg i Helse Sør-øst

Om oss

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller innspill knyttet til implementering av "Klar for samvalg" simone.kienlin@helse-sorost.no 

Enhet for Samhandling og Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst RHF 


Simone Kienlin
Sykepleier og Spesialrådgiver for samvalg, PhD student (UiT/Universitetssykehuset i Nord Norge)


Anja Fog Heen
 
Overlege ved Medisinsk Klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus, spesialrådgiver i Helse Sør-Øst og forsker på samvalg gjennom i stiftelsen MAGIC

 

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst bistår i samvalgs-arbeidet i regionen - mer om kppo

Tore Neset
Tore Neset

Enhetsleder


Signegun Romedal
Spesialrådgiver


Anette Eie
Spesialrådgiver


Anette Strømsbo Gjørv
Webredaktør, rådgiver teknologistøttet læring

Det etablert et læringsnettverk for samvalgsambassadører som har deltatt på instruktørkurs (Train-the-Trainer) i regi av Helse Sør-Øst RHF.

Samvalgsambassadører bidrar med kvalitetsforbedring og implementering av modulene for opplæring. Det arrangeres erfaringssamlinger der blant annet erfaringer med tiltak for kompetanseheving i samvalg deles og nye ideer fremmes og videreutvikles. utveksles. Gjennom instruktørkurs får stadig flere kompetansen til å gi opplæring i samvalg.