Dette er samvalg

Samvalg handler om at pasient og helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om behandling, diagnostikk og oppfølging.

Når er samvalg aktuelt? 

Samvalg er aktuelt i medisinske og helsefaglige beslutninger som innebærer valg mellom flere tilgjengelige og forsvarlige behandlingsalternativer, der pasientens egne prioriteringer er viktige. Samvalg skal sikre at helsepersonell gir tilstrekkelig, presis og relevant informasjon om hva pasienten kan forvente av alternativene, og helsepersonell får kunnskap om hva som er viktig for pasienten.

Hvordan gjennomføre samvalg? 

Når pasient og helsepersonell står ovenfor en beslutning kan disse anbefalte seks stegene benyttes som en struktur for å fremme samvalg. Rekkefølgen på stegene er av betydning og hvert steg har gitte kriterier knyttet til informasjonsdeling og til kommunikasjonen mellom pasient og helsepersonell. 

 

Klikk på bildet for å åpne digitalt lommekort slik at du kan se mer om stegene
Klikk på bildet for å åpne digitalt lommekort slik at du kan se mer om stegene

Tiltak for å støtte samvalg

Samvalgsverktøy

Noen ganger kan et samvalgsverktøy være til hjelp i valgprosessen. Samvalgsverktøy er hjelpemidler som skal støtte pasienten ved valg knyttet til spesifikke behandlingsalternativer.  

Verktøyene formidler informasjon, men skal også gi pasienten gode grunner og motivasjon for å delta i egne valg. Noen samvalgsverktøy kan brukes av pasienter før en konsultasjon, mens andre er egnet for bruk i selve konsultasjonen sammen med helsepersonell. Verktøyene gir relevant og pålitelig informasjon om pasientenes helseproblem og alle valgmulighetene som finnes.  

Verktøyene som fortløpende gjøres tilgjengelige finner du på helsenorge.no. Disse er utarbeidet i tråd med nasjonale kvalitetskrav til samvalgsverktøy som skal publiseres på helsenorge.no

basert på en internasjonalt anerkjent standard (International Patient Decision Aid Standards, IPDAS)

Oversikt over internasjonale samvalgsverktøy. 

Beslutningsveileder

Samvalgsverktøy er utviklet for én bestemt problemstilling. Denne beslutningsveilderen kan benyttes i alle beslutninger av helsemessig eller sosial karakter hvor det finnes flere alternativer. 

Den inneholder dermed ikke informasjon om én konkret problemstilling og de ulike behandlingsalternativer. Den brukes i dialogen mellom pasient/pårørende og helsepersonell som sammen skriver ned:

  • Hvilken beslutning står de ovenfor 
  • Hvilke behandlingsalternativer er aktuelle
  • Hvilke fordeler, ulemper eller risiko alternativene innebærer 

Helsepersonell støtter deretter pasienten med å veie fordeler og ulemper opp mot hverandre. Dette markeres med stjerner. På denne måten hjelpes pasienten med å få et visuelt overblikk.

Last ned beslutningsveilederen!