Workshop om samvalg

Hva skal til for å lykkes med samvalg i foretakene?

Dette var det overordnede spørsmålet deltakerne skulle bryne seg på i en workshop om innføring av samvalg.

35 ledere og fagpersoner fra helseforetakene og Helse Sør-Øst var samlet 7. april for å legge grunnlag for å øke omfanget og kvaliteten av samvalg.

«Pasienters kunnskap om seg selv må sidestilles med helsepersonells fagkunnskap» sa Lilli-Ann Stensdal fra brukerutvalget i Helse Sør-Øst. Hun trakk fram flere grunner til samvalg, blant annet at det kan gi mestringsfølelse å ha tatt valg ut fra egne preferanser. Hun la også vekt på at det kan være enklere å akseptere ulemper og bivirkninger når en vet hva alternativene innebærer og at en selv fikk vurdere for og imot.

Fagdirektør på talerstolen- Involvering av pasienter og brukere gjennom samvalg har en egenverdi, og i tillegg kan samvalg gi grunnlag for bedre behandling, innledet viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich. Samvalg er ikke bare noe vi gjør når vi har tid, det må gjøres systematisk og i en strukturert prosess.

Toppledere, pasientrepresentant og erfarent helsepersonell bør lede arbeidet sammen​

​Øystein Eiring, fagsjef ved Sykehuset Innlandet, presenterte et internasjonalt kunnskapsgrunnlag om innføring av samvalg. Forankring og ledelse er nødvendig og det trengs en forbedringsplan som bygger på eksisterende god praksis​. «Hva hemmer og fremmer samvalg?» spurte Eiring. Den største hindringen er at en behandler føler at hun vet hvilken behandling du som pasient skal ha.

Idéutvikling

I guppearbeidet kom deltakerne fram til aktuelle tiltak innenfor blant annet kompetanseheving av helsepersonell, langsiktig kulturbygging og innpassing i pasientforløpene.  Kontekst og klinikernes ståsted  må anerkjennes og en må få utviklingsarbeidet inn i praksisnære arenaer som enhetsmøter blant annet.

Samlingen har gitt starten til arbeidet med å lage en overordnet handlingsplan for samvalg i regionen og til foretaksvise handlingsplaner. Helse Sør-Øst vil analysere dokumentasjonen fra samlingen og følge opp overfor deltakerne og de enkelte foretakene.

Tre smilende personer rundt et bord full av gule lapper,

Engasjerte ledere i gruppearbeid om tiltak for innføring av samvalg: Hans Petter Skott Hansen, seksjonsleder fag og kompetanse, Sykehuset Østfold, Else Kristin Reitan, kvalitetssjef Sørlandet Sykehus og Else Karin Rogn Krogstad, fagleder helsefremming, Akershus Universitetssykehus.