Workshop om samvalg

Hva skal til for å lykkes med samvalg i foretakene?

Dette var det overordnede spørsmålet deltakerne skulle bryne seg på i en workshop om innføring av samvalg.

35 ledere og fagpersoner fra helseforetakene og Helse Sør-Øst var samlet 7. april for å legge grunnlag for å øke omfanget og kvaliteten av samvalg.

«Pasienters kunnskap om seg selv må sidestilles med helsepersonells fagkunnskap» sa Lilli-Ann Stensdal fra brukerutvalget i Helse Sør-Øst. Hun trakk fram flere grunner til samvalg, blant annet at det kan gi mestringsfølelse å ha tatt valg ut fra egne preferanser. Hun la også vekt på at det kan være enklere å akseptere ulemper og bivirkninger når en vet hva alternativene innebærer og at en selv fikk vurdere for og imot.

- Involvering av pasienter og brukere gjennom samvalg har en egenverdi, og i tillegg kan samvalg gi grunnlag for bedre behandling, innledet viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich. Samvalg er ikke bare noe vi gjør når vi har tid, det må gjøres systematisk og i en strukturert prosess.

Toppledere, pasientrepresentant og erfarent helsepersonell bør lede arbeidet sammen​
​Øystein Eiring, fagsjef ved Sykehuset Innlandet, presenterte et internasjonalt kunnskapsgrunnlag om innføring av samvalg. Forankring og ledelse er nødvendig og det trengs en forbedringsplan som bygger på eksisterende god praksis​. «Hva hemmer og fremmer samvalg?» spurte Eiring. Den største hindringen er at en behandler føler at hun vet hvilken behandling du som pasient skal ha.

Idéutvikling
Gjennom gruppearbeid kom deltakerne fram til aktuelle tiltak innenfor blant annet kompetanseheving av helsepersonell, langsiktig kulturbygging og innpassing i pasientforløpene.  Kontekst og klinikernes ståsted  må anerkjennes og en må få utviklingsarbeidet inn i praksisnære arenaer som enhetsmøter blant annet.

Samlingen har gitt starten til arbeidet med å lage en overordnet handlingsplan for samvalg i regionen og til foretaksvise handlingsplaner. Helse Sør-Øst vil analysere dokumentasjonen fra samlingen og følge opp overfor deltakerne og de enkelte foretakene.

Engasjerte ledere i gruppearbeid om tiltak for innføring av samvalg: Hans Petter Skott Hansen, seksjonsleder fag og kompetanse, Sykehuset Østfold, Else Kristin Reitan, kvalitetssjef Sørlandet Sykehus og Else Karin Rogn Kogstad, fagleder helsefremming, Akershus Universitetssykehus.