Regional strategi for samvalg

Øke ansattes kompetanse

Samvalg fordrer spesifikke ferdigheter, kunnskaper og holdninger. De ansatte skal få økt sin kompetanse gjennom målrettede tiltak bygget på kunnskapsgrunnlaget for innføringen.

Samvalg og helsekompetanse

03 oktober 2023

Samvalg og helsekompetanse er to begrep man hører om stadig oftere, men hva betyr de egentlig, og hvordan henger disse to begrepene sammen?

Felles kompetansekrav for samvalg

04 september 2023

Gi dine ansatte lett tilgang til kompetanse om samvalg, og ledere en oversikt over hvem som har gjennomført kompetansehevende tiltak om samvalg.

Kompetansenivå i samvalg kan sees på som en trapp
Kompetansenivå i samvalg kan sees på som en trapp

Logo Klar for samvalg

Klar for samvalg er et rammeverk for kompetanseheving i samvalg (10,11,12,13). Hensikten er å bidra til implementering av samvalg ved å styrke helsepersonellets kompetanse i å involvere pasienter i beslutninger om egen helse.

Målgruppen er blant annet leger, sykepleiere, helsefaglige studenter, utdanningsansvarlige og instruktører som skal undervise og veilede i samvalg. Modulene i rammeverket blir kontinuerlig videreutviklet for å bidra til implementering av samvalg – en viktig strategisk innsats for å skape og forbedre kvaliteten av pasientens helsetjeneste.

Oversiktskart over alle læringselementer i samvalg

 

Rammeverket "Klar for samvalg" er basert på et kvalitetskonsept for brukermedvirkning i beslutninger (17,18). Kriteriene i konseptet følger etiske retningslinjer, lovverk (8, 9) og forskningsgrunnlaget om når og hvordan pasienter skal informeres og involveres i beslutninger (17). Konseptet gir videre føringer for hvordan samtaler struktureres i «Seks steg til samvalg». Et overordnet mål med rammeverket er å anerkjenne pasienter og pårørendes kompetanse til å kunne ta valg også i faglige spørsmål. Referanser.           

Rammeverket består av:

Moduler

Rammeverket består av ulike opplæringsmoduler skreddersydd for målgruppens behov, kontekst og tidsrammer. Modulene blir evaluert for å sikre effekt, gjennomførbarhet og aksept i praksis. 

Læringsressurser 

Rammeverket utvikler kontinuerlig presentasjoner, øvelser, filmer og videoer av reelle konsultasjoner. Ressursene tilpasses målgruppen for å ivareta kvalitet. 

Regionalt nettverk for instruktører

Gjennom læringsnettverket deltar helseforetakenes samvalgs-instruktører i kvalitetsforbedring og implementering av opplæring. Instruktørene blir kvalifisert gjennom et train-the-trainer kurs (instruktørkurs).