Regional strategi for samvalg

Øke ansattes kompetanse

Samvalg fordrer spesifikke ferdigheter, kunnskaper og holdninger. De ansatte skal få økt sin kompetanse gjennom målrettede tiltak bygget på kunnskapsgrunnlaget for innføringen.

Kompetansenivå i samvalg kan sees på som en trapp - start til venstre
Kompetansenivå i samvalg kan sees på som en trapp - start til venstre

Rammeverket "Klar for samvalg" er basert på et kvalitetskonsept for brukermedvirkning i beslutninger (17,18). Kriteriene i konseptet følger etiske retningslinjer, lovverk (8, 9) og forskningsgrunnlaget om når og hvordan pasienter skal informeres og involveres i beslutninger (17). Konseptet gir videre føringer for hvordan samtaler struktureres i «Seks steg til samvalg». Et overordnet mål med rammeverket er å anerkjenne pasienter og pårørendes kompetanse til å kunne ta valg også i faglige spørsmål. Referanser.           

Rammeverket består av

Moduler

Rammeverket består av ulike opplæringsmoduler skreddersydd for målgruppens behov, kontekst og tidsrammer. Modulene blir evaluert for å sikre effekt, gjennomførbarhet og aksept i praksis. 

Læringsressurser 

Rammeverket utvikler kontinuerlig presentasjoner, øvelser, filmer og videoer av reelle konsultasjoner. Ressursene tilpasses målgruppen for å ivareta kvalitet. 

Regionalt nettverk for instruktører

Gjennom læringsnettverket deltar helseforetakenes samvalgs-instruktører i kvalitetsforbedring og implementering av opplæring. Instruktørene blir kvalifisert gjennom et train-the-trainer kurs (instruktørkurs).

Grunnkurs  

Grafisk bilde av teksten som følger under bildet

Innføringskurs for tverrfaglig helsepersonell i samvalg. Kurset skal styrke grunnleggende kompetanse og legge til rette for bruk av samvalg som metode.

Instruktører som har gjennomført instruktørkurset har tilgang til dette kurset med tilhørende læringsressurser på "Min side på Samvalg.no" slik at de kan holde grunnkurset ved sine HF/Universitet/Høgskoler. 

Varighet 2 timer. 

Innhold i kurset

 • Hva samvalg er og i hvilke situasjoner det er relevant 
 • Formidling av kunnskapsbasert pasientinformasjon / risikokommunikasjon  
 • Samvalg som metode i brukermedvirkning 
 • Tiltak for å støtte samvalg 
 • Om kommunikasjon og gjensidig forståelse  
 • Samvalgsprosessen 6 steg til samvalg 
 • Interaktive øvelser

 

E-læringskurs

Grafisk bilde av teksten som følger under om e-læringskurset

Seks steg til samvalg for leger

Innføringskurs i samvalgsprosessen for leger. Kurset skal styrke grunnleggende kompetanse i 6 steg til samvalg.

Kurset finner du i din kompetanseplan eller i Læringsportalen ved ditt foretak. Kurset ligger også i KS læring.

Varighet 60 minutter.

Innhold i kurset

 • Hva samvalg er og i hvilke situasjoner det er relevant 
 • Formidling av informasjon knyttet til behandling og diagnostikk 
 • Samvalgsprosessen 6 steg til samvalg 
 • Øvelser

Egenvurdering i samvalg

Bilde som grafisk viser det som står under bildet

Trening på anvendelse av samvalg i beslutningssituasjoner og refleksjon over egne ferdigheter i samvalg  - du finner dette i Læringsportalen. 

Varighet ca 30 minutter.

Innhold

 • Hva samvalg er og i hvilke situasjoner det er relevant 
 • Du skal i etterkant av en konsultasjon, der en medisinsk beslutning ble diskutert eller tatt, vurdere dine egne ferdigheter i å involvere pasienter i beslutninger. Dette gjøres ved å fylle ut et skjema på mobilen eller på et skjema som du kan laste ned.

Instruktørkurs  

Bilde som grafisk viser teksten som står under bildet

Kurs for tverrfaglig helsepersonell som har i oppgave å undervise helsepersonell i samvalg. Etter kurset skal du kunne planlegge, tilpasse og gjennomføre undervisning i samvalg (grunnkurset). 

Varighet: 3 dager. Gir sertifisering som samvalgsinstruktør. 

Innhold i kurset: 

 • Hva samvalg er og i hvilke situasjoner det er relevant 
 • Formidling av kunnskapsbasert pasientinformasjon / risikokommunikasjon  
 • Samvalg som metode i brukermedvirkning 
 • Tiltak for å støtte samvalg 
 • Kommunikasjon og gjensidig forståelse  
 • Samvalgsprosessen 6 steg til samvalg 
 • Kvalitetskriterier for samvalg 
 • Ofte stilte spørsmål  
 • Læring hos voksne/helsepersonell 
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere grunnkurs

Kurs i samvalgsveiledning  

Bilde som grafisk viser det som står i teksten under bildet

Kurs for sykepleiere og annet helsepersonell som har i oppgave å støtte pasienter og pårørende i hele eller deler av samvalgsprosessen, og i bruk av samvalgsverktøy der det er aktuelt.

Deltagerne skal i etterkant av kurset kunne anvende kunnskap og ferdigheter i å støtte pasienten samvalgsprosessen.

Varighet: 6 timer med oppfølging i etterkant. Gir sertifisering som samvalgsveileder 

Innhold i kurset:

 • Hva samvalg er og i hvilke situasjoner det er relevant 
 • Formidling av kunnskapsbasert pasientinformasjon / risikokommunikasjon  
 • Samvalg som metode i brukermedvirkning 
 • Samvalgsverktøy og andre tiltak for å støtte samvalg 
 • Om kommunikasjon og gjensidig forståelse  
 • Samvalgsprosessen 6 steg til samvalg 
 • Tverrfaglig samvalg og rollefordeling 
 • Samvalgsveiledning som metode 
 • Øvelser 
 • Oppfølgingsoppgave inngår i kurset 

 

Vil du vite mer eller er interessert i kurs i samvalg:  

E-post: postmottak@helse-sorost.no  

Simone Kienlintlf: +47 93642406 

Det er utviklet ulike læringsressurser kan skreddersys til ulike målgruppers behov. Blant annet  presentasjoner, 6 steg til samvalg lommekort og øvelser. I opplæring  benyttes videoer fra ulike fagområder som viser samvalgsprosessen inkludert reelle kliniske konsultasjoner. 

Ønsker du å se på flere ressurser? 

Podkast som læringsaktivitet  

Podkast om samvalg kan benyttes som en læringsaktivitet for LIS. I denne podcasten får du høre hva samvalg er, hvorfor vi skal gjøre det, hva som er de viktigste barrierene og tilslutt skal du få noen gode råd om hvordan du kan gjennomføre samvalg med dine pasienter. Podkasten er laget av Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med Det medisinske fakultetet, UiO.   

Podkasten finner du her.

Samvalg – å ta beslutninger sammen

Hva skal til for å involvere pasienter i beslutninger? Hvordan kan samvalg håndteres av ulike yrkesgrupper i helsetjenesten? Hva med maktbalanser? Hva med pasienter som ikke ønsker å være med i beslutninger? Og hva med pasienter som har funnet mye på internett? Dette er noen av spørsmålene som kommer opp i dagens episode av Helhjerta med Simone Kienlin og Pål Gulbrandsen.

Podcasten finner du her.

E-læringskurs for leger

Kurset viser en pasientkonsultasjon med typiske samvalgsfaglige utfordringer. Underveis gis det veiledning på hvordan dette kan løses, og hvordan man kan gjennomføre en god samvalgsprosess. 

For å få kurset godkjent i din kompetanseplan, må du ta kurset i Læringsportalen eller KS-læring.

Åpne kurset 6 steg til samvalg for leger

Øv opp ferdigheter i samvalg 

Egenevaluering - bruk denne for å bevisstgjøre deg og øve på samvalg i pasientkonsultasjoner.

Øv opp ferdigheter i samvalg 

Egenevaluering - bruk denne for å bevisstgjøre deg og øve på samvalg i pasientkonsultasjoner.

Lær hvordan du kan imøtegå typiske innvendinger eller påstander om samvalg.

Åpne barrierekortene 

Barrierekort i ulike farger med påstander skrevet i hvit skrift

 

E-læring

Lynkurs i Samvalg" utviklet av samvalgssenteret ved UNN. 

Sjekk om dette lyn-kurset er lagt inn i din kompetanseplan i ditt helseforetak og logg inn i Læringsportalen og ta kurset der for å få det godkjent.

E-læring utviklet av Ottawa Hospital Research Institute. 

Teach Back - en metode for å sikre gjensidig forståelse.

Leger i spesialisering

Læringsmål om samvalg for leger i spesialisering (felles kompetansemoduler): 

 • Kjenne til hvilke typer kunnskap en må innhente og formidle til pasienten, ved behandlingsvalg der pasientens preferanser og personlige avveininger er relevante (Læringsmål 26, LIS 1) 
 • Under veiledning kunne innhente og presentere kunnskap om hva pasienter kan forvente seg av forsvarlige og tilgjengelige behandlinger for hvert behandlingsmål som er viktig for pasienten (Læringsmål 27LIS 1)  
 • Under veiledning kunne bistå pasienter i å veie kunnskap om fordeler og ulemper ved behandling opp mot hverandre og bli enige om behandling (Læringsmål 28, LIS1). 
 • Selvstendig kunne gjennomføre en god beslutningsprosess om behandlingsalternativer sammen med pasienten (Læringsmål 33, LIS 2 og 3) 

Andre relevante læringsmål i samvalgsprosessen: 

 • Kunne involvere pasienter, brukerrepresentanter og fremtidige brukere som aktive parter på det nivået partene selv ønsker i et likeverdig samarbeid for å ivareta brukermedvirkning på individ (Læringsmål 48LIS 1)  
 • Kunne anerkjenne og anvende pasienters erfaringskompetanse på en slik måte at pasienten selv oppfatter seg verdsatt og respektert (Læringsmål 49, LIS 1)  

Les merBeskrivelse av innhold og anbefalte læringsaktiviteter. 

 

Nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene  

Samvalg er omtalt i flere retningslinjer for utdanninger som eksempelvis medisinutdanningen, radiografutdanningen, i fysioterapiutdanningen og i sykepleieutdanningen (Kunnskapsdepartementet, 2019). 

Logo Klar for samvalg

Klar for samvalg er et rammeverk for kompetanseheving i samvalg (10,11,12,13). Hensikten er å bidra til implementering av samvalg ved å styrke helsepersonellets kompetanse i å involvere pasienter i beslutninger om egen helse.

Målgruppen blant annet leger, sykepleiere, helsefaglige studenter, utdanningsansvarlige og instruktører som skal undervise og veilede i samvalg. Modulene i rammeverket blir kontinuerlig videreutviklet for å bidra til implementering av samvalg – en viktig strategisk innsats for å skape og forbedre kvaliteten av pasientens helsetjeneste.

Bilde av figurer som viser moduloversikt