Verktøy for kvalitetsforbedring

Eksempel på graf fra sjekkliste - klikk for stort bilde
Eksempel på graf fra sjekkliste - klikk for stort bilde

Kvalitetskonsept og måleinstrumenter 

For å lykkes med kvalitetsforbedring er det avgjørende å sette tydelige og konkrete mål og ha gode verktøy.

Når vi skal evaluere tiltak utviklet for å bidra til økt pasientinvolvering i beslutninger er det nødvendig med gode målemetoder. Det validerte måleinstrumentet MAPPIN´SDM (Multifocal Approach to the Sharing in SDM) består av fem måleinstrumenter som måler graden av samvalg fra flere perspektiver: helsepersonell, pasient og observatør. Disse kan benyttes sammen eller hver for seg.

MAPPIN´SDM er både et måleinstrument, men i tillegg et kvalitetskonsept for brukermedvirkning i beslutninger (17,18). Kriteriene i konseptet følger etiske retningslinjer, lovverk (8,9) og forskningsgrunnlaget om når og hvordan pasienter skal informeres og involveres i beslutninger (17). Konseptet gir videre føringer for hvordan samtaler struktureres i «Seks steg til samvalg». MAPPIN ble i en systematisk oversikt vurdert til å være det instrumentet som inkluderer de viktigste elementene i en samvalgsprosess (19,21).

Last ned: 

MAPPIN´SDM spørreskjema for lege/ helsepersonell
Egenvurdering i samvalg for helsepersonell
MAPPIN´SDM spørreskjema for pasient

Referanser 

Sjekkliste for kvalitetsvurdering av helseinformasjon

Hva er MAPPinfo?

MAPPinfo er forkortelsen for «Mapping the Quality of Health Information», og er et validert instrument som er utviklet for å kritisk vurdere kvaliteten på helseinformasjon (HI) – på et vitenskapelig grunnlag. Det er det første instrumentet som operasjonaliserer gjeldende kvalitetskriterier, basert på etiske krav og på internasjonale retningslinjer for kunnskaps-basert pasientinformasjon [17, 20]. MAPPinfo kan brukes av personer uten medisinsk kunnskap, men som er interessert i temaer innen helse.

Hva slags HI kan MAPPinfo brukes til å vurdere?

MAPPinfo kan anvendes for vurdering av materiell som gir informasjon om medisinske beslutninger, altså beslutninger om forebyggende tiltak, helsefremming, screening, diagnostikk, behandling, palliasjon, rehabilitering, omsorg, oppfølging og mestring av sykdom. Instrumentet skal ikke brukes til vurdering av andre typer HI, som f.eks. informasjon om gjennomføring av et tiltak, informasjon om helsevesenet eller generelle råd om helse.

Hvordan fungerer MAPPinfo?

MAPPinfo fungerer som et screeninginstrument: Dersom HI som vurderes oppfyller kriteriene i verktøyet kan det kon kluderes med at materiellet oppfyller gjeldene kvalitetskriterier for evidensbasert HI. MAPPinfo kan dermed brukes til å identifisere styrker og svakheter ved HI. Ettersom verktøyet er basert på gjeldende kvalitetskriterier kan det hende at verktøyet må tilpasses etter hvert som forskningen utvikler seg og kvalitetskriteriene endres. Dette gjelder spesielt innen felt der evidensgrunnlaget er begrenset (f.eks. narrativer).

Kriteriene som inngår i instrumentet anses som essensielle for å fremme informerte valg, men ikke nødvendigvis tilstrekkelig. Flere aspekter som kan være avgjørende for kvaliteten på HI blir ikke vurdert av MAPPinfo, fordi det ikke finnes tilstrekkelig grunnlag for en anbefaling. Ett enkelt ikke oppfylt kriterium i MAPPinfo vil kunne hindre informerte valg.

Hva kan vurderes med instrumentet?

Instrumentet legger til rette for vurdering av kvalitetskriterier som kan observeres direkte i informasjonsmateriellet. For noen av kriteriene kan det også være nødvendig å vurdere metoderapport eller lignende dersom det ligger vedlagt. Kvalitetskriteriene er delt inn i fire kategorier:

  1. Definisjoner: I hvilken grad beskrives målgruppen og formålet?
  2. Transparens: I hvilken grad gis det informasjon om materiellet (f.eks. forfattere, finansiering, datoer for publisering og oppdateringer og kilder)
  3. Innhold: I hvilken grad er relevant innhold inkludert i materiellet (f.eks. forklaringer til valgalternativene, presentasjon av fordeler og ulemper)
  4. Presentasjon: Er innholdet presentert på en riktig måte?

For hvert kriterium finnes det en veiledning for hvordan det kan vurderes. I tillegg finnes det også eksempler på god praksis.

Last ned

MAPPinfo: Sjekkliste for kvalitetsvurdering av helseinformasjon

 

MAPPinfo - mapping quality of health information: Validation study of an assessment instrument https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37871040/ 

Referanser 

Vil du vite mer eller er interessert i bruken av verktøyene

E-post: simone.kienlin@helse-sorost.no