Verktøy for kvalitetsforbedring

For å lykkes med kvalitetsforbedring er det avgjørende å sette tydelige og konkrete mål og ha gode verktøy.

Kvalitetskonsept og måleinstrumenter 

For å kunne evaluere tiltak utviklet for å bidra til økt pasientinvolvering i beslutninger er det nødvendig med gode målemetoder. Det validerte måleinstrumentet MAPPIN´SDM (Multifocal Approach to the Sharing in SDM) består av fem måleinstrumenter som måler graden av samvalg fra flere perspektiver: helsepersonell, pasient og observatør. Disse kan benyttes sammen eller hver for seg.

MAPPI´SDM er både et måleinstrument, men i tillegg et kvalitetskonsept for brukermedvirkning i beslutninger (17,18). Kriteriene i konseptet følger etiske retningslinjer, lovverk (8,9) og forskningsgrunnlaget om når og hvordan pasienter skal informeres og involveres i beslutninger (17). Konseptet gir videre føringer for hvordan samtaler struktureres i «Seks steg til samvalg». MAPPIN ble i en systematisk oversikt vurdert til å være det instrumentet som inkluderer de viktigste elementene i en samvalgsprosess (19,21).

Last ned: 

MAPPIN´SDM spørreskjema for lege/ helsepersonell

Egenvurdering i samvalg for helsepersonell

MAPPIN´SDM spørreskjema for pasient

Referanser 

Sjekkliste for kvalitetsvurdering av helseinformasjon - MAPPinfo (MAPPIN Health Information Quality)

MAPPinfo er utviklet for å kartlegge og vurdere kvaliteten på helseinformasjonsmateriell (HI) rettet mot lekfolk. Instrumentet operasjonaliserer gjeldende kvalitetskriterier, basert på internasjonale retningslinjer for kunnskapsbasert pasientinformasjon [17, 20]. MAPPinfo kan anvendes for vurdering av materiale som gir informasjon om medisinske beslutninger, altså beslutninger om forebyggende tiltak, helsefremming, screening, diagnostikk, behandling, palliasjon, rehabilitering, pleie omsorg, oppfølging og mestring av sykdom.

Referanser 

Vil du vite mer eller er interessert i bruken av verktøyene:  

E-post: simone.kienlin@helse-sorost.no