Kvalitetskonsept og måleinstrumenter

For å lykkes med kvalitetsforbedring er det avgjørende å sette tydelige og konkrete mål og ha gode verktøy.

Når vi skal evaluere tiltak utviklet for å bidra til økt pasientinvolvering i beslutninger er det nødvendig med gode målemetoder. Det validerte måleinstrumentet MAPPIN´SDM (Multifocal Approach to the Sharing in SDM) består av fem måleinstrumenter som måler graden av samvalg fra flere perspektiver: helsepersonell, pasient og observatør. Disse kan benyttes sammen eller hver for seg.

MAPPI´SDM er både et måleinstrument, men i tillegg et kvalitetskonsept for brukermedvirkning i beslutninger (17,18). Kriteriene i konseptet følger etiske retningslinjer, lovverk (8,9) og forskningsgrunnlaget om når og hvordan pasienter skal informeres og involveres i beslutninger (17). Konseptet gir videre føringer for hvordan samtaler struktureres i «Seks steg til samvalg». MAPPIN ble i en systematisk oversikt vurdert til å være det instrumentet som inkluderer de viktigste elementene i en samvalgsprosess (19,21).

Referanser 

Beslutningsveileder

29 oktober 2023

Trenger du støtte i samvalgsprosessen uansett type behandling, kan denne veilederen være til hjelp.

Kompetansekrav

14 august 2023

Vi kan måle opplæring i samvalg i Kompetanseportalen.